ВР обмежила права народних засідателів у кримінальному процесі

19 травня 2011 року Верховною Радою України на пленарному засіданні було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» (щодо участі народних засідателів) (реєстраційний номер 8308). У вказаному законі містяться норми, які суперечать Конституції та чинному законодавству України, дія яких призведе до грубого порушення конституційних прав громадян – підсудних на судовий захист.

Так, зокрема, Законом пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, якими розгляд кримінальних справ в суді першої інстанції проводиться колегією у складі трьох суддів про злочини, за які передбачена можливість призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, а якщо підсудний заявив клопотання про розгляд його справи за участю народних засідателів, — то у складі трьох суддів та двох народних засідателів.

Підтримуючи ідею врегулювання відносин щодо участі народних засідателів у кримінальному судочинстві та одночасно не підтримуючи позицію стосовно вибіркового застосування інституту народних засідателів, Голова Партії захисників Вітчизни звернув увагу парламентарів на наступні аспекти.

Пріоритет прав та свобод людини є визначальним принципом взаємовідносин держави та особи. Держава повинна бути зв’язана правами людини. Людина є рівноправним партнером держави, який бере участь у певних формах контролю за діяльністю владних структур. Про це свідчить конституційне закріплення права народу на участь у здійсненні правосуддя. Дане право покликане забезпечити демократичний порядок функціонування судових органів. З прийняттям Конституції України в 1996 року в нашій державі було закріплено нові демократичні стандарти у галузі судового захисту прав людини, а також встановлено нові засади здійснення правосуддя. Так, Конституція України проголосила, що наша держава є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою. Одним із чинників демократичної і правової держави є участь її народу у здійснені правосуддя. Саме це передбачає Основний Закон України у ст. 124, яка встановлює, що така участь здійснюється безпосередньо через народних засідателів і присяжних. Залучення народних засідателів до здійснення правосуддя надає суду України народного характеру, свідчить про його демократизм, є надійною гарантією встановлення об'єктивної істини у справі і правильного вирішення справ, забезпечує законність, переконливість, обґрунтованість і виховне значення судових рішень.

Право народу на здійснення правосуддя через народних засідателів закріплено також в частині 2 статті 1 та частині 3 статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні.

Участь засідателів посилює довір'я до суду суспільства, є одним з інститутів оплоту свободи особи і пріоритету права, є тим демократичним ідеалом, при якому громадянин бере участь у здійсненні судової влади, яка не повинна цілком повністю перебувати в руках професіоналів, незалежно від їх кваліфікації і ступеню усвідомленої відповідальності. Введення таких судів допомагає боротися з корупцією в судових органах, допомагає позбавитися від звинувачувального нахилу в кримінальному процесі. Це найліпша форма залучення до справи правосуддя життєвого досвіду, здорового глузду і справедливості, яких так не вистачає іноді в практиці правозастосування. Інститут народних засідателів – це прояв соціальної реакції суспільства на стан законодавства та судової системи.

Захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та суспільства в цілому є неможливим без належно врегульованої і організованої процедури розгляду кримінальних справ. Гарантії реалізації прав і свобод людини в сфері кримінального судочинства України нині є проблемним питанням. Специфіка кримінально-процесуального права полягає в тому, що найменші відступи від демократичних чи гуманістичних засад можуть призвести до істотного притиснення прав людини, інтересів всього суспільства та заподіяння шкоди авторитету держави в цілому. Не випадково основоположні принципи кримінального процесу продекларовано в ряді міжнародних документів про захист прав та свобод людини.

На сьогоднішній день в Україні реально існує і діє інститут народних засідателів. Виходячи із об'єктивних та суб'єктивних причин, діяльність цього інституту судочинства полягає в найбільш повному забезпеченні прав підсудного.

Таким чином, з урахуванням конституційного закріплення існування в Україні інституту народних засідателів, народний депутат України Ю.Кармазін вважає, що законодавче регулювання проблематики його практичного застосування повинно йти в напрямі визначення особливостей та деталізації процесу створення та функціонування народних засідателів для подальшого відображення у законодавстві України, а не внесення змін до КПК України, які істотно звужують зміст та обсяг існуючих прав і свобод громадян. Слід акцентувати увагу на механізмі реалізації вказаних вище положень Конституції України та Закону України “Про судоустрій і статус суддів України”. Переконаний, що вирішення цих питань на законодавчому рівні і впровадження в практику встановлених процедур дасть змогу посилити громадський контроль за діяльністю суддів та зменшити можливості упередженого вирішення справ на користь однієї із сторін, безпосередньо впливати на утвердження справедливого правосуддя. Натомість, запропоноване в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» (щодо участі народних засідателів) вибіркове застосування інституту народних засідателів у кримінальному судочинстві суперечитиме вищевказаним нормам та фактично призведе до позбавлення народу України права на здійснення влади, зокрема судової, що не відповідатиме принципам правової держави та засадам демократичного суспільства.

Відповідно до ст. 22 Конституції України, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Конституція України (п. 30 ч. 1 ст. 106) наділяє Президента України правом вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд до Верховної Ради України.

Враховуючи вищевказане, Кармазін Ю.А. наголосив, що на даному етапі законотворення Президент єдиний, хто може, згідно із Конституцією України, шляхом застосування права вето, не допустити набрання чинності недосконалого законодавчого акту. З метою гарантування додержання Конституції України та недопущення грубого порушення конституційних прав громадян Голова Партії захисників Вітчизни звернувся до Гаранта Конституції з депутатським зверненням про застосування права вето до Закону України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України» (щодо участі народних засідателів) та повернути його на повторний розгляд до Верховної Ради України з відповідними пропозиціями.

Популярность: 50% [?]