Кармазін виступив проти оподатковування грошових виплат на довічне утримання суддів

У п’ятницю народний депутат України Ю.Кармазін звернувся до Прем’єр-міністра України з вимогою скасувати лист Державної податкової адміністрації України від 02.03.2011 №2689/5/170716 щодо оподаткування щомісячного довічного грошового утримання суддів, як такого, що суперечить вимогам чинного законодавства та призведе до порушення конституційного принципу незалежності професійних суддів України.

Кармазін зауважив, що зазначений лист не відповідає нормам Конституції, актам Конституційного суду України та нормам національного і міжнародного законодавства.

«Щомісячне довічне грошове утримання судді, який має право на відставку, незалежно від того перебуває він в трудових відносинах чи не перебуває та незалежно від того отримується вказане грошове утримання з Пенсійного фонду чи з бюджету, не включається до загального місячного оподатковуваного доходу, тобто не підлягає оподаткуванню. А виконання вимог вищевказаного листа щодо оподаткування довічного щомісячного грошового утримання суддів фактично є зменшенням Конституційних гарантій та порушенням принципу незалежності суддів, що може призведе до порушення конституційних прав громадян України на судовий захист і згідно абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» становитиме загрозу національній безпеці України» — наголосив нардеп.

Далі повний текст депутатського звернення.

Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

Щодо вжиття заходів із забезпечення конституційних гарантій незалежності суддів України від незаконного фінансового впливу з боку податкових та інших органів державної влади, що виражається в протиправному оподаткуванні сум, які виплачуються в якості соціального та матеріального забезпечення суддів і безпідставній невиплаті заробітної плати та інших обов’язкових платежів

Д Е П У Т А Т С Ь К Е З В Е Р Н Е Н Н Я

в порядку ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України»

Шановний Миколо Яновичу !

В ході здійснення депутатської діяльності мені стали відомі факти щодо надання Державною податковою службою України роз’яснень Державній судовій адміністрації України про те, що суми, які виплачуються суддям в якості щомісячного довічного грошового утримання оподатковуються за ставкою від 15 до 17 відсотків.

Провівши перевірку вказаної інформації, мені стало відомо, що Заступником Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступником Голови ДПС України С.І. Лекарем на адресу Державної судової адміністрації України направлено лист від 02.03.2011 №2689/5/170716 в якому зазначається: «...суми щомісячного грошового утримання судді, який має право на відставку, включаються до його загального місячного оподатковуваного доходу, який оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 Кодексу».

Крім того, в ході проведення перевірки мені стали відомі факти безпідставної невиплати суддям України довічного грошового утримання, заробітної плати та інших видів матеріального та соціального забезпечення.

Проаналізувавши зміст вказаного листа на відповідність його нормам Податкового кодексу України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів», дослідивши вказані обставини на відповідність їх Конституції, актам Конституційного суду України та нормам національного і міжнародного законодавства, мною встановлено, що лист Заступника Голови ДПС України С.І. Лекаря на адресу Державної судової адміністрації України від 02.03.2011 №2689/5/170716 підлягає відкликанню з наступних підстав.

Правовідносини, що виникають в Україні у сфері справляння податків і зборів регулюються Податковим кодексом України (ст.1 Кодексу).

Як зазначено в пункті 163.1.1 статті 163 Кодексу, об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподаткований дохід.

Відповідно до підпункту «е» пункту 165.1.1 статті 165 Кодексу, до загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку не включаються такі доходи:

сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом, у тому числі (але не виключно) сума пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії не підлягають оподаткуванню чи оподатковуються в країні їх виплати.

Таким чином, щомісячне довічне грошове утримання судді, який має право на відставку, незалежно від того перебуває він в трудових відносинах чи не перебуває та незалежно від того отримується вказане грошове утримання з Пенсійного фонду чи з бюджету, не включається до загального місячного оподатковуваного доходу, тобто не підлягає оподаткуванню.

Вказаний висновок також випливає із змісту частини 2 статті 138 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 43 Закону України «Про статус суддів» ( втратила чинність з 01.01.2011).

Таким чином, інформація зазначена у вищевказаному листі Заступника голови ДПС України щодо оподаткування щомісячного грошового утримання суддів, не відповідає вимогам ст. 163 Податкового кодексу України.

Відповідно до ч. 1 ст. 126 Конституції України, незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.

Незалежність суддів згідно з п. 8 ч. 4 ст. 47 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» забезпечується належним матеріальним та соціальним забезпеченням.

Як зазначено в абз. 4 п. 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 №19-рп/2004, питання гарантій незалежності суддів і судів уже були предметом розгляду Конституційного Суду України. Так, у Рішенні від 24 червня 1999 року N 6-рп/99 (справа про фінансування судів) Конституційний Суд України зазначив, що однією з конституційних гарантій незалежності суддів є особливий порядок фінансування судів, а важливим механізмом їх забезпечення є обов'язок держави забезпечувати фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів, встановлений частиною першою статті 130 Конституції України.

Гарантії незалежності суддів, визначені Конституцією та законами України, мають бути реально забезпечені, як необхідні умови здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.

Тому, як зазначає Конституційний суд України в Рішенні від 24 червня 1999 року N 6-рп/99, зменшення належного матеріального чи соціального забезпечення суддів є формою фінансового впливу на них, що ставить під сумнів, гарантовану Конституцією України, незалежність судової влади України, а отже — і конституційне право людини і громадянина на судовий захист, оскільки реалізація конституційних положень про гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина пов'язана із створенням державою належних умов для діяльності суддів.

Зазначений підхід щодо забезпечення незалежності суддів закріплено у Конвенції про захист прав людини та основних свобод (4 листопада 1950 року), ратифікованій Верховною Радою України 17 липня 1997 року та в низці інших міжнародних документів, а саме: «Основні принципи незалежності судових органів», ухвалені резолюціями 40/32 від 29 листопада 1985 року та 40/146 від 13 грудня 1985 року, Генеральної Асамблеї ООН, «Процедури ефективного здійснення Основних принципів незалежності судових органів», затверджені 24 травня 1989 року Резолюцією 1989/60 Економічної і Соціальної Ради ООН, Європейська хартія "Про статус суддів" від 10 липня 1998 року, Рекомендації N (94) 12 Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів» від 13 жовтня 1994 року та інших. Цей підхід також підтверджується практикою Європейського суду з прав людини.

Таким чином, виконання вимог вищевказаного листа щодо оподаткування довічного щомісячного грошового утримання суддів фактично є зменшенням Конституційних гарантій та порушенням принципу незалежності суддів, що може призвести до порушення конституційних прав громадян України на судовий захист і згідно абз. 2 п. 2 ч.1 ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» становитиме загрозу національній безпеці України.

Крім того, як зазначено в ч. 6 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу, визначених Конституцією України, гарантій незалежності суддів.

Відповідно до абз. 7 п. 4.1 мотивувальної частини Рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 №19-рп/2004, зниження рівня гарантій незалежності суддів у разі прийняття нових законів чи внесення змін до чинних законів є неприпустимим.

На підставі наведеного та керуючись ст. 16 Закону України „Про статус народного депутата України,

П Р О Ш У :

1. З метою забезпечення конституційних гарантій незалежності суддів України від незаконного фінансового впливу з боку податкових та інших органів державної влади, вжити заходів щодо невідкладного відкликання листа Заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПС України С.І. Лекаря від 02.03.2011 №2689/5/170716 щодо оподаткування щомісячного грошового утримання суддів, як такого, що суперечить вимогам чинного законодавства та призведе до порушення конституційного принципу незалежності професійних суддів України.

2. Надати доручення відповідним органам організувати перевірку фактів безпідставної невиплати сум, які виплачуються суддям в якості щомісячного довічного грошового утримання, заробітної плати та інших обов’язкових платежів з листопада 2010 року та вжити відповідних заходів реагування.

3. Вжити заходів щодо забезпечити нарахування та виплати сум, які виплачуються в якості довічного грошового утримання суддів, заробітної плати та інших обов’язкових платежів виключно з суворим дотриманням Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З повагою, Юрій КАРМАЗІН


Популярность: 47% [?]