ТОЙ, ХТО УТВЕРДЖУЄ ПРАВДУ, ЗАКОН, ВІРУ І БОРЕТЬСЯ, ЩОБ ПРИПИНИЛОСЯ РОЗКРАДАННЯ, РОЗТЯГУВАННЯ УКРАЇНИ В УКРАЇНІ

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ЮРІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА КАРМАЗІНА, ГОЛОВИ ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

Один з найпотужніших політиків України, здатний своїм інтелектом і авторитетом забезпечити оновлювальні процеси в суспільстві, витязь правди, честі, справедливості, діяльний, наділений незнищенним за­рядом відповідальності, ні від кого, окрім власної совіс­ті, не залежний.

Таким є народний депутат України, Голова Партії за­хисників Вітчизни,  доктор філософії, професор, почесний працівник прокуратури, заслужений юрист України, Сенатор міжнародного парламенту безпеки і миру Юрій Анатолійович Кармазін, великий трудів­ник, розумник, правдоутверджувач, захисник знедоле­них, а ще — живий нерв драм і борінь нашого часу. В ньому напрочуд вдало поєдналися духовність, новатор­ство, працьовитість, професіоналізм, надійність, сум­ління й добропорядність. А глибокі філософські, юри­дичні, культурологічні, загальнодуховні знання сформу­вали з нього грамотного, перспективного державотвор­ця з власним світобаченням і нелукавою вірністю інте­ресам народу.

Украйна для нього — святиня. Вона дала йому кри­ла, наснагу, глибину роздумів. У відданості їй — його синівське щастя, сила і честь. У нього не лише імідж, у нього сутність правдоборця. Все, що в його силах, він робив і робить, аби люди в нашій державі зажили людським життям, аби врешті-решт припинилося роз­тягування, розкрадання України в Україні.

Для нього завжди була і є Україна понад усе, а роль української національної ідеї і справи — визначальною. І не лише у мріях, а і в конкретних діях. Стиль його діяльності визначає чіткість поставленої мети. Юрій Анатолійович завжди активно впливає на обставини, прагне не підкорятися їм, а змінювати їх на користь справи. Його сильна воля, фахова майстерність, ро­зумний консерватизм, раціоналізм, вміння враховувати реальні інтереси людей та ще високоморальне підґрун­тя його «я» сформували з нього унікальну постать, воі­стину спроможну навести лад.

Ю.А. Кармазін — депутат, який дає приклад того, як треба діяти, не боятися брати на себе відповідальність і мати мужність лишатися самим собою в будь-яких ре­аліях і за будь-якої влади. За роки депутатства він сформувався у справжнього політичного бійця. Роз­крився його інтелект. Зріс авторитет. Викристалізува­лося його вміння доводити розпочату справу до кінця, забезпечувати порядок, сформувалося вміння спілкуватися з людьми, дбати про них, прощати і не допускати зла до свого серця. Його діяльність вчить людей бу­ти людьми, його виступи дихають вірою в людину, в цінності правди і добра. Одержимість справедливістю, енциклопедичні знання в галузі юриспруденції, незнищенний заряд відповідальності, глибинність мислення, мужність і мудрість зробили Ю.А. Кармазіна нашою за­гальнонаціональною гордістю.

Юрій Анатолійович завжди виходив і ви­ходить з того, що першоосновою всього має бути Закон, що потрібна правова утверджуюча основа, яка гарантує суспільство від беззаконня. Сам же він діяв і завжди діє згідно з законом і совістю.

Ю.А. Кармазін об'єктивно оцінює ситуацію, в усьому дотримується помірності, порядності та здорового глуз­ду. Спирається на організацію, в якій кожен його при­бічник робить те, до чого найбільше підготовлений, що найкраще вміє. А вміння його самого аналізувати, прог­нозувати, діагностувати соціальну дійсність та ще об'єднувати навколо себе людей працьовитих і чесних — вражаюче.

Як формуються такі якості, як взагалі формуються видатні люди наука не дає пояснення. Це таєм­ниця їхнього внутрішнього розвитку.

Однопартійці кажуть, що Ю.А. Кармазін генетично приречений бу­ти щирим, правдивим, жити пра­ведно, ніколи не зраджувати со­вість, істину. Адже хоч у яких би умовах опинявся, він ніколи не лу­кавив, ні за які посули не продавав­ся. Серце ж його з роками ставало все чутливішим, сповненим добро­ти, а душа відчуваючою чужі болі і кривди.

Це державотворець, навіть пріз­вище якого працює на успішне вирішення проблеми, до якої він в силу обставин виявився причетним. Таким він себе сформував насампе­ред сам, та ще, звичайно, батьки, земляки, його юридична та політич­на діяльність.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Народився Ю.А. Кармазін 21 ве­ресня 1957 року в місті Звенигородці Черкаської області. Після школи попрацював фотографом у Смілянському міськпобуткомбінаті. Закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

Одержав спеціальність — пра­вознавство. За кваліфікацією юрист. Юридичну службу розпочав помічником прокурора Центрально­го району м. Одеси. Був помічником прокурора Одеської області, заступ­ником прокурора м. Одеси. У 1985—1993 роках працював проку­рором Приморського району м. Одеси. Тоді, до речі, це був наймо­лодший в Україні керівник такого рангу. У 1993—1994 роках він — суддя обласного суду.

Пройшов усі сходинки місцевого самоврядування. Двічі був депута­том Приморської районної ради на­родних депутатів м. Одеси, обирав­ся і депутатом Одеської обласної ради народних депутатів. А у 1994 році став народним депутатом Укра­їни другого скликання по Приморсь­кому виборчому округу № 299 Одеської області.

Його входження у велику політику розпочалося з роботи в Комісіях і Комітетах Верховної Ради. У 1994 році попрацював головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Украї­ни з вивчення політико-правової ситуації в Автономній Республіці Крим.

Одесити високо оцінили його діяльність у Верховній Раді України і знову обрали народним депутатом України III та IV скликань. Під час третього скликання працював голо­вою Комітету Верховної Ради Украї­ни з питань законодавчого забезпе­чення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинні­стю і корупцією (з лютого 2000 ро­ку -— голова Комітету з питань бо­ротьби з організованою злочинні­стю і корупцією).

Протягом свого депутатства — весь час на передніх рубежах.

Він фундатор і Голова Партії захисників Вітчизни. Ак­тивно займається громадською діяльністю. Одружений, виховує двох дочок.

Такий короткий перелік його жит­тєвих віх. І за кожною — подвижницька праця, дотримання вірності народові, з якого вийшов, та інтере­сам Вітчизни. Здається, промінчики сонця сховалися у грудях цього уні­кального політика та висвітлюють найпотаємніші закутки душі, просвіт­люють його дух, наділяють його провидчим даром. Його головне пра­гнення, щоб люди були людьми, щоб менше коїлося зла у світі. Задля цього, власне, він очолив Партію захисників Вітчизни.

— Необхідність цього кроку, — говорить Юрій Анатолійович, — зумовлена глибокою соціальною, економічною та суспільно-політич­ною кризою; зневірою народу в мо­жливості нової влади змінити життя на краще, виконати обіцянки; розквітом нахабно-безкарної злочинності, корупції, збільшенням випадків торгівлі людьми, поширенням алкоголізму, наркоманії, СНІДу і туберкульозу; продовженням існування умов для функціонування тіньової економіки, обкраданням народу і держави; нес­проможністю влади забезпечити конституційні права, свободи та со­ціальні гарантії громадян України.

В команді Партії захисників Вітчизни сили, інтелектуальні можливості, досвід та здібності, щоб покласти край всім цим негативам, досягти поліпшень в економічному та со­ціальному житті, створити належну законодавчу базу країни.

Головною метою цього глибоко патріотичної Партії захисників Вітчизни є створення громадянського суспільства на засадах свободи, миру, демократії  та со­ціальної справедливості.

Представництво Партії в парла­менті та місцевих радах усіх рівнів допоможе стабілізувати економічну ситуацію в країні, забезпечити випереджаюче соціально-економічне зростання, підвищення рівня життя та добробуту населення, подолання бідності, додержання вимог Консти­туції та законів України, недопущення посягань на права і свободи, честь і гідність громадян України, рівну від­повідальність всіх громадян України перед Законом.

Партія захисників Вітчизни — за єд­ність України, проти її штучного поді­лу на Схід та Захід, за об'єднання де­мократичних рухів і партій на плат­формі Партії захисників Вітчизни для реалізації через парламентські механізми її політичної і економічної програм, підтриманих більшістю українського народу.

Партія захисників Вітчизни працює під девізом: «За Правду, Закон, Віру і соціальну Справедливість», який досить точно відтворює прагнення свого лідера і його працьовитої, ми­слячої команди. Людям подобаєть­ся, людям імпонує, що саме такий харизматичний, привабливий чоло­вік захищає їх, дбає про них, а ще без галасу робить велику справу об'єднання політичних сил, гро­мадських організацій, релігійних конфесій, аби збудувати вільну, ве­лику, могутню, квітучу Україну. «Час експериментів закінчився — попереду важка, послі­довна і наполеглива праця. Ні Захід, ні Схід нам Україну не збудують. На­ша доля і майбутнє наших дітей в наших руках» — Юрій Кармазін.

Ось такі наміри і плани. І вони мо­жуть бути здійснені, якщо виборці думатимуть не про свої хвилинні ін­тереси, а про майбутнє суспільства, в якому випало жити. Нагадаю, що Ю.А. Кармазін — найактивніший депутат. Тільки за останню сесію Верховної Ради України він виступив понад 2000 разів. Зви­чайно, не можна сказати, що його виступи, навіть добре аргументова­ні, щось поставлять у діяльності влади з голови на ноги. Але слово його сприймається, бо воно напов­нене реальним життям, об'єктивни­ми оцінками, бо в основі його висо­ка моральність, державність ми­слення. Своїми виступами Юрій Анатолійович прагне розбудити найбільшу на землі енергію — енергію людського духу і спрямува­ти її на добротворення. Для сотень тисяч наших співвітчизників — це кумир, на якого хочеться бути схо­жим. Люди розуміють, що Ю.А. Кармазін відстоює не особисті чи корпоративні інтереси, а інтереси народу. До того ж він — що пропо­відує, те й сповідує. І живе так, як живе народ України. Хоча не так су­тужно, але й без надмірностей.

З ким би не довелось говорити в місті і на селі, всі переконані, що Ю.А. Кармазін — один з тих, хто найбільше достойний влади. Поди­віться, як він долає тиск різних об­ставин, як об'ємно і перспективно мислить, як готовий втратити де­щицю сьогодні, щоб завтра робити справу не навпомацки, а за переві­реними і життєздатними моделями. А скільки мудрості, сили, духовно­сті, вірності Богу і Божим заповідям у цій людині! То ж природно, що несприйняття Юрія Анатолійовича чи сприйняття в штики йде від Сатани, який, вже дав­но править бал в Україні, чому й робиться все через пеньколоду, чому й найкращі задуми не реалізуються, і справи не йдуть... Загрозою ж са­танинському руху на знищення людського в людині, перепоною на шляху правового свавілля, вседозволеності та хаосу саме і є така світла людина як Ю.А. Кармазін, який утверджує Правду, Закон, Віру. Перемога чи поразка його на цих виборах, якраз засвід­чить, куди йде українське суспіль­ство — в сатанізм, чи до Бога, в пустелю занепаду і зневіри чи до Божої спільноти Всесвіту, до життя праведного, красивого і щасливого.

Віра Величко

Популярность: 40% [?]